Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Regels Raadpleging

Bezoekers die collecties op de studiezaal raadplegen gaan akkoord met onderstaande regels:

 • Collecties berustend bij het IISG zijn vrij toegankelijk voor onderzoek, tenzij anders bepaald.
 • De terbeschikkingstelling van deze collecties is de uitsluitende competentie van het IISG. De gebruiker is gehouden het materiaal met de grootst mogelijk zorg te behandelen en alle aanwijzingen van het personeel dienaangaande op te volgen.
 • Als voor raadpleging van archieven toestemming van de bruikleengever of schenker nodig is, treedt het IISG op als tussenpersoon en vraagt toestemming namens de gebruiker aan.
 • Archiefstukken die u met speciale toestemming van de bruikleengever of schenker mag inzien, mag u niet aan derden laten zien.
 • Het IISG kan de bepalingen van toegankelijkheid wijzigen indien nieuwe omstandigheden daar aanleiding toe geven.
 • Kopieën, scans en foto’s van documenten mogen alleen gebruikt worden voor eigen onderzoek, onderwijs en privé-gebruik.
 • Uit de terbeschikkingstelling van materiaal kan geen enkele aansprakelijkheid van het Instituut worden afgeleid. De gebruiker wordt geacht op de hoogte te zijn van alle relevante wettelijke regelingen betreffende het auteursrecht, de bescherming van de privacy, smaad en dergelijke, en vrijwaart het IISG van alle juridische gevolgen van zijn of haar gebruik van het materiaal. Zie IISG-verklaring over auteursrecht.
 • Bij gebruik van materiaal uit de IISG-collectie in publicaties of anderszins graag de volgende bronvermelding:
  [Naam collectie], Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (Amsterdam), nummer ...
 • Het IISG ontvangt graag een presentexemplaar van uitgaven van of gebaseerd op materiaal dat bij het Instituut berust.
 

Omgaan met documenten

Veel 19e- en 20e-eeuws materiaal is in zeer slechte staat. Het IISG doet moeite dit materiaal verantwoord op te slaan en voor de toekomst te behouden.
Wij vragen van u een zorgvuldige omgang met het materiaal dat u in handen heeft.

 • Archiefstukken, boeken en tijdschriften mogen niet uit de studiezaal worden meegenomen.
 • Documenten die door de afdeling Collectieverwerking & Dienstverlening zijn gekenmerkt als zijnde in zeer slechte materiële staat kunt u niet inzien.
 • U mag geen materiaal uit de collecties op de grond neerzetten.
 • Als er (digitale) kopieën of microfilms van bepaalde documenten beschikbaar zijn, kunt u de originelen niet inzien.
 • Het is niet toegestaan labels, nietjes of andere hechtmaterialen van de archiefstukken te verwijderen, toe te voegen of archiefstukken te vouwen.
 • Voorkom dat materiaal dat u meeneemt naar de studiezaal verward wordt met stukken uit de collecties.
 • U mag geen aantekeningen op archiefstukken maken, papieren toevoegen of verwijderen of losse archiefstukken opnieuw ordenen.
 • De documenten dienen na raadpleging in dezelfde staat en volgorde waarin ze zijn ontvangen teruggegeven te worden bij de in- en uitgiftebalie.