Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

Waarover spraken zij?

Deze bundel vormt de neerslag van een aantal gesprekken waarin 25 hoogleraren in de economische en de daarmee verwante sociale geschiedenis, en verbonden aan Nederlandse universiteiten, hun visie geven op de toekomst van het vak. Het initiatief vloeide voort uit het, ook elders gevoerde debat betrreffende de levensvatbaarheid van de economische geschiedschrijving. Is het vak op zijn retour of is er juist sprake van een succesverhaal? Tussen deze uitersten liggen tal van meer of minder genuanceerde vragen en antwoorden.

De interviews worden voorafgegaan door een opstel betreffende de ontwikkeling van het vak in de periode 1960-2000; een overzichtsartikel dat in kort bestek laat zien wat er de laatste decennia van de twintigste eeuw in economisch-historiografisch opzicht is gebeurd en van belang is om een en ander in een breed toekomstperspectief te plaatsen.

Naast de genoemde sterkte-zwakte analyse komen in de interviews heel wat andere vragen, thema's en discussies aan de orde. Om er enkele te noemen: de relatie tot de sociale wetenschappen en sociale geschiedenis, post-modernisme en narrativisme, institutie en infrastructuur, kwantitatieve methoden en technieken, scholen en stromingen in het vakgebied. Ook wordt ingegaan op veranderingen in de toeloop van studenten, het aantal leerstoelen en de snel toenemende internationale oriëntatie.

Leo Noordegraaf is hoogleraar Economische en Sociale Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. De interviews zijn online beschikbaar:

In gesprek met ...