Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

ANBI

De Stichting IISG heeft een ANBI-verklaring. Deze garandeert dat de Belastingdienst Stichting IISG erkent als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Naam

Stichting Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

RSIN (voorheen Fiscaal Nummer)

0029.61.775

Contactgegevens

Stichting IISG
Postbus 2169
1000 CD Amsterdam
Tel. 020 66 858 66
Fax 020 66 541 81
E-mail info@iisg.nl

Raad van toezicht

  • M.L. (Marens) Engelhard
  • A. (Agnes) Jongerius (secretaris)
  • Dr. J.M.W.G. Lucassen (voorzitter)
  • Professor Emeritus Dr M.J.A. (Rinus) Penninx

Het bestuur en de directie vervullen hun taak onbezoldigd.

Beleidsplan

De stichting Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis verzamelt archieven, documentatie, publicaties, objecten, afbeeldingen en datasets, die aan de ene kant behoren bij personen en organisaties die deel uitmaken van bewegingen die zich bezighouden met sociale thema's, en aan de andere kant bij arbeidsrelaties en levensomstandigheden van werkende mensen. De sociale thema's waar het instituut zich op richt, zijn: armoede, uitbuiting, mensenrechtenschendingen, politieke onderdrukking, oorlog, arbeidsmigratie, huisvesting en landbezit. Het doet geavanceerd onderzoek naar de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen op mondiale schaal en verzamelt daartoe gegevens, die ook ter beschikking worden gesteld aan andere onderzoekers.

De collectievorming richt zich op de noden van het onderzoek naar arbeidsverhoudingen, waarbij het verzamelen van data door de onderzoeksafdeling van het IISG en het meer traditionele verzamelbeleid worden geïntegreerd. Het IISG heeft materiaal nodig met gegevens die onderzoekers in staat stellen grip te krijgen op economische ontwikkelingen, demografische verhoudingen, individuele/huishoudstrategieën en collectieve strategieën – en (daardoor) op ontwikkelingen van arbeidsverhoudingen. Daarbij kan het gaan om:

  1. Archieven en publicaties van en over bewegingen en personen die daarin actief zijn, waarbij de focus ligt op primair en uniek materiaal. Indien mogelijk, verzamelen we deze collecties in digitaal-geboren staat. Vaak zegt dit materiaal iets over collectieve strategieën van arbeiders.
  2. Materiaal met (numerieke) gegevens die in databases kunnen worden opgeslagen: publicaties van statistische bureaus, prijscouranten, volkstellingen etc. Dit materiaal moet een bewerkingsslag ondergaan om het zinvol te kunnen inzetten in het onderzoek. Eventueel kan dit on the spot gebeuren, zoals bij de HSN.
  3. Databases van statistische bureaus, onderzoekers, organisaties, etc.

Door de concentratie op arbeidsverhoudingen wordt de inhoudelijke scope van het verzamelbeleid weer ingeperkt tot die van de beginperiode van het IISG en het NEHA; de meeste van de sociale bewegingen die het instituut in de tweede helft van de twintigste eeuw begon te verzamelen, vallen nu niet meer binnen het collectieprofiel. Wel worden digitale aanvullingen van belangrijke archiefgevers nog geaccepteerd.
Omdat het onderzoeksprogramma een mondiale scope heeft, geldt dit ook voor het verzamelwerk. Daarbij wordt uitgegaan van het principe van targeted collecting en het toepassen van diverse strategies. De targets worden gezamenlijk bepaald door de collectievormers en onderzoekers van het IISG.

Digitaal materiaal heeft onze voorkeur, omdat het grote voordelen biedt voor het onderzoek. Deze voordelen zullen door het voortschrijden van de techniek in de toekomst alleen maar groter worden.
Archiefschenkers moeten zich ervan bewust zijn dat het opslaan, onderhouden en ter beschikking stellen van hun archief op den duur veel geld kost. Bij grote institutionele archiefvormers als Nederlandse vakbonden en politieke partijen is het daarom redelijk te verwachten dat ze bijdragen in de kosten.

Beloningsbeleid

De stichting IISG hanteert de salarisschalen van de CAO-Nederlandse Universiteiten.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de kennis en de wetenschappelijke studie van de internationale en nationale sociale geschiedenis in de ruimste zin.

Meer informatie