Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

Netherlands - War

 • Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkersbond (ANDB): onder (veel) meer: lijsten van weggevoerde Joodse diamantbewerkers en -bewerksters en hun familie 1943; het dossier H.M. Blesgraeft, de NSB-beheerder van de ANDB
 • Arbeiders Jeugd Centrale (AJC): onder meer stukken betreffende de AJC tijdens de Tweede Wereldoorlog, het NVV, de Nederlandsche Unie, de Nederlandse Volksbeweging;, 'Verslag van het onderzoek naar de omstandigheden en indrukken van leden en enkele oud-leden der Arbeiders Jeugd Centrale in militaire dienst', 1940 en andere stukken betreffende de AJC en de mobilisatie
 • Willem Banning: onder meer aantekeningen betreffende een bespreking in gijzelaarskamp Sint Michielsgestel inzake de voorbereiding van de Nederlandse Volksbeweging (NVB) en andere stukken betreffende de voorbereiding van de oprichting van de NVB, 1942-1945
 • Jan Barents: onder meer stukken betreffende politieke delinquenten 1945 en de Nederlandse Volksbeweging 1945-1946
 • Sem Bonn: stukken betreffende de illegaliteit (AJC)
 • H.J. van den Born: stukken betreffende het ontslag van secretaris en voorzitter van de Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond in 1940; verslag vergadering bondsraad ANMB, 11 en 12.8.1945
 • Henk Canne Meyer: collectie met onder meer illegale uitgaven van radencommunistische groeperingen tijdens de Tweede Wereldoorlog
 • Piet Clerkx (CPN): stukken betreffende de CPN 1945
 • Comité Herdenking Februaristaking 1941: onder meer interviews met februaristakers
 • Comité Zedelijk Herstel Amsterdam werd in de zomer van 1945 opgericht; doel was het geven van seksuele voorlichting met het oog op de in Nederland gelegerde Canadese militairen.
 • Communistische Partij van Nederland (CPN): stukken direct afkomstig uit het verzet, persoonlijke documenten en foto's ingestuurd ten behoeve van een Gedenkboek Gevallen Communisten, (kopie van) telegramwisseling Daan Goulooze met Moskou; 1940-1947
 • A.L. Constandse: teksten van gedichten, voorgedragen door A.L. Constandse tijdens zijn internering, 1941.
 • S. Davids (journalist): uitgebreide correspondentie en stukken betreffende de Tweede Wereldoorlog
 • Willem Dolleman: stukken uit het verzet, onder meer Marx-Lenin-Luxemburgfront
 • H.H. Drenth: diverse stukken betreffende illegale links-socialistische organisaties in het verzet, zoals het Marx-Lenin-Luxemburgfront
 • Jacq Engels: stukken betreffende de Nederlandse Unie en de Nederlandse Volksbeweging
 • Elisabeth Fisher-Spanjer: onder meer stukken betreffende haar gevangenschap en verblijf in Duitsland, 1944 e.v.
 • H.M. Franssen: onder meer stukken betreffende gijzelaarskampen en de Stichting 40-45
 • Webpresentatie: Freie Presse
 • Gerard Geelhoed: stukken betreffende de illegaliteit (CPN)
 • Cor Geugjes: stukken betreffende de illegaliteit (CPN) in de Zaanstreek
 • Louis Grondijs (journalist): onder meer foto-album over veldtocht van het Russische leger, 1915
 • Ger Harmsen: Archief verzameld voor Harmsens biografische studies van communisten in het verzet Alex de Leeuw, Daan Goulooze; het archiefje van de Nederlandse Vereniging voor Ex-Politieke Gevangenen (Expoge), met daarin verhoren over in Rusland en Duitsland vermiste Nederlanders die vrijwillig in vreemde krijgsdienst gingen (c. 1947).
 • Dora de Jong: Brieven van Belgische vluchtelingen aan het comité Belgische Vluchtelingen 1914-1919
 • Henri van Kol: dossiers België tijdens de Eerste Wereldoorlog
 • Mendels-Stokvis: onder meer stukken betreffende deportatie en internering van de familie Mendels in Westerbork en Theresienstadt
 • Alfred Mozer: correspondentie en studies geschreven in zijn onderduikperiode 1942-1945
 • Piet Nak: onder meer stukken betreffende de Februaristaking 1941
 • Nationaal Comité Instellingen Zedelijke Volksgezondheid Enquête naar de 'daling in het zedelyk peil' als gevolg van de mobilisatie en de aanwezigheid van Belgische vluchtelingen, 1915.
 • Nederlandse Spoorwegen in Oorlogstijd collectie, onder meer met stukken van de Zuiveringsraad 1945
 • Wim van Norden: onder meer stukken uit de tijd van het illegale Parool en stukken betreffende zijn gevangenschap in Scheveningen
 • Het Parool: stukken uit de illegaliteit (Het Parool begon als illegale krant in 1941)
 • Wim Pelt: onder meer stukken en interviews betreffende zijn dissertatie over de CPN en het Molotov-Ribbentrop Pact 1939-1941
 • Henri Polak onder meer 'Dagboek van mijn gevangenschap 1940-1942'
 • Jacques Presser: zie onder Jan Romein
 • Sem Presser (fotojournalist): persoonsbewijzen en andere stukken uit de bezettingstijd
 • H.J. Quarles d'Ufford: plakboeken over de Eerste Wereldoorlog met persoonlijk commentaar en indrukken
 • Tineke Ribbelink-van Norden: Correspondentie met medewerk(st)ers en nabestaanden van tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven gekomen medewerk(st)ers van Het Parool
 • Bart Riezouw: stukken betreffende Tweede Wereldoorlog en verzet
 • Jan Romein: diverse stukken betreffende zijn internering, correspondentie tijdens bezettingstijd met onder meer Jacques Presser; tekst van een gedichtencyclus 'Orpheus', geschreven door J. Presser en van 'Echo', geschreven door J.M. Romein, 1943
 • Tom Rot: groot aantal brieven van Tom Rot (oprichter van het illegale blad De Vonk) uit de gevangenis tijdens de Tweede Wereldoorlog en enige stukken betreffende vervolgingen in de Tweede Wereldoorlog
 • A.J.C. Rüter: stukken verzameld voor zijn studie naar de spoorwegstaking 1944, onder meer interviews
 • Geert J.N.M. Ruygers: onder meer stukken betreffende De Nederlandse Unie, Stichting Christofoor, Groote Adviescommissie Illegaliteit (GAC), de Nederlandse Volksbeweging
 • Sal Santen: Kopieën van brieven en briefkaarten van Barend, Sientje en Maurits Santen uit Westerbork aan Sal, Bep en Ellen Santen. 1942-1943.
 • Paul Sanders (kunstenaarsverzet, muziekjournalist): onder meer oorlogsdagboek
 • Otto Schumacher: correspondentie en overige stukken betreffende internering van Schumacher (CPN) 1940-1954
 • SDAP: onder meer stukken van de zuiveringsinstantie Centrale Ereraad
 • Ben Sijes: onder meer stukken betreffende de geschiedschrijving Tweede Wereldoorlog, Februaristaking, Weinreb
 • Henk Sneevliet: stukken betreffende de illegaliteit, het Marx-Lenin-Luxemburgfront, Sneevliets proces, gevangenschap en terechtstelling
 • Stockholm: de vredesconferentie van 1917
 • Arie Treurniet: onder meer stukken betreffende zijn arrestatie en gevangenschap 1945-1948, herinneringen van anderen aan Buchenwald
 • P.J. Troelstra: correspondentie en onderwerpsdossiers, onder meer betreffende Belgische geïnterneerden en demobilisatie van het Nederlandse leger 1914-1918
 • Verenigd Verzet 1940-1945: het archief 1950-2005
 • Louis de Visser (CPN): onder meer brieven uit kamp Schoorl, kamp Amersfoort en kamp Hamburg-Neuengamme 1941-1942
 • Webpresentatie: Vluchtelingen in Nederland 1914-1918
 • Volksmuziekschool voor Joodsche leerlingen: het archief, 1941-1943
 • De Waarheid: collectie met onder meer correspondentie over dit illegale CPN-orgaan 1944-1945
 • Lies en Joop van Weezel: manuscript 'oorlogskinderen', over het vraagstuk van de joodse oorlogspleegkinderen in Nederland [1963-1965]; Joop van Weezel: correspondentie gedurende zijn gevangenschap 1941-1943 (-1945)
 • H.P.L. Wiessing: brieven aan Wiessing over de toestanden in Nederlands' militaire hospitalen tijdens de Eerste Wereldoorlog